» 10 Nieuwe Artikelen 2011
Foto Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014


Militair vast voor incest
15-11 12:35 | Reacties: 3
Een 29-jarige militair is dinsdag in Eindhoven aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van zijn kinderen.

Dat heeft de marechaussee dinsdag bekendgemaakt. In een onderzoek naar de man werd door de marechaussee eerder al kinderporno aangetroffen. Naar aanleiding daarvan rees het vermoeden dat de militair zijn kinderen seksueel misbruikt heeft. De man zit vast voor verder onderzoek.

(Novum)

Schokkende misbruikcijfers pedomonster Robert M.
25-11 11:40 | Reacties: 6
Het Openbaar Ministerie maakte cijfers bekend van het aantal gevallen dat misbruikt werd door pedomonster Robert M.
De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak Robert M. zou 52 jongens en 15 meisjes hebben misbruikt. De definitieve tenlastelegging is nu aan de orde na het afronden van het onderzoek. Van een van de kinderen maakte M. bijna 2000 foto's en 138 videobeelden tijdens het misbruik. De officier las de vorm van de seksuele handelingen op waarvan M. wordt beschuldigd.

32 kinderen zouden gebruikt zijn voor kinderpornografisch foto-en filmmateriaal. In totaal had de pedofiel volgens justitie 6000 foto's van kinderen dan aan hem werden toevertrouwd. Samen met twee andere mannen zou M. vier kinderen hebben misbruikt. De ouders zijn door het OM op de hoogte gesteld.

PERSBERICHT I – PERSBERICHT I – PERSBERICHT I

Kort geding tegen de Staat door slachtoffers seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk. De Staat moet de strafrechtelijke en civiele verjaring bij seksueel misbruik en mishandeling van kinderen door geestelijken opheffen.

In de 50, 60 en 70’er jaren vond op grote schaal stelselmatig mishandeling en seksueel misbruik plaats van kinderen, die door de Staat aan Rooms Katholieke internaten waren toevertrouwd via kinderbeschermingsmaatregelen e.d. Deze gruwelijke misdrijven bleven grotendeels onbestraft. De schade is nooit vergoed. Een beroep op de rechter stuit af op verjaring.

Wij vinden dat deze misdadigers net als oorlogsmisdadigers moeten terechtstaan. Ook is het niet correct dat in civiele zaken keer op keer aangetoond moet worden, dat het beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (RB Den Haag 14 sept. 2011 LJN BS 8793). Namens drie slachtoffers wordt aan de rechter in kort geding verzocht de Staat te veroordelen om via een wet of wetswijziging te regelen, dat de vordering tot schadevergoeding en de vervolging van deze misdrijven niet verjaart. Zij moeten als misdrijven tegen de menselijkheid gekwalificeerd worden, zodat zij niet kunnen verjaren.

Aan de Staat wordt nalatigheid verweten, omdat destijds nooit is ingegrepen om deze misdadige toestanden te beëindigen en/of te voorkomen. Voorts wordt de Staat verweten dat de RK kerk dit van aanvang af op allerlei manieren de doofpot in kon dirigeren, eigenrichting kon plegen en zich boven de wet kon stellen. Eerwraak en Sharia zijn ook verboden.

Allerlei commissies worden benoemd, die eigen rechtsregels voor de RK kerk opstellen. De slachtoffers hebben hierin weinig vertrouwen, omdat de RK kerk bij alles het laatste woord heeft. Het (internationaal erkend mensen)recht op toegang tot de rechter is door de RK Kerk volledig gefrustreerd. Dit wordt niet opgelost met de instelling van commissies. In feite moet er een internationale regeling komen voor dezelfde problemen in andere landen (Duitsland, België, etc.). Dit te meer omdat de misdadigers op pelgrimstocht gestuurd werden naar de Antillen, Afrika, e.d.

mr. A. Bierenbroodspot, Amstelveenseweg 711 1081 JE Amsterdam 020 – 626.3076


PERSBERICHT II - PERSBERICHT II - PERSBERICHT II

Namens drie slachtoffers van seksueel misbruik door RK-geestelijken is jl. woensdag de dagvaarding in kort geding uitgebracht. De behandeling ter zitting is op 16 januari 2012 om 11:00 bij de Rechtbank te Den Haag.

De Staat der Nederlanden is gedagvaard om een verbetering van de positie van slachtoffers te bereiken via nieuwe wetgeving:

1. Opheffing verjaring van strafbare feiten.

2. Opheffing verjaring bij civiele schadevorderingen.

3. Verbetering van toegankelijkheid van de archieven van de RK-kerk.

4. Schadevergoeding zonder maximum van € 100.000,-.

Het is absurd en volstrekt onacceptabel, dat de daders (plegers volgens Deetman) nog steeds ongestraft rondlopen. We hebben contact met slachtoffers in andere landen. Wereldwijd moeten deze misdrijven vervolgd worden zoals misdrijven tegen de menselijkheid.

De commissie Deetman dringt bij de overheid alleen aan op een “geďntegreerde en effectieve aanpak van seksueel misbruik en van geweld tegen minderjarigen.” De overheid heeft gefaald in haar taak tot bescherming van minderjarigen.Bij de uitvoering van deze plicht is sprake van wanprestatie.

Het toelaten van eigenrichting door de RK-kerk en het gedogen van doofpotbeleid is een onrechtmatige daad. Het helpen van daders en het verzwijgen van misdrijven door kerkelijke superieuren moet als medeplichtigheid aan die misdrijven strafbaar gesteld worden.

De voorgestelde schadevergoedingsbedragen variëren van € 5.000,- tot maximaal € 100.000,- Na aftrek van wettelijke rente betekent dit bijvoorbeeld als de schade in januari 1960 is toegebracht, dat € 140,- tot maximaal € 2.750,- wordt vergoed.

Slachtoffers van seksueel misbruik en mishandeling als minderjarige door RK-kerk eisen eindelijk gerechtigheid, dus bestraffing van de daders en hun helpers. Het “gelukkig buiten justitie houden” van seksueel misbruik volgens bijgaande brieven van kerkelijke leiders is misdadig.

De overheid moet gedwongen worden tot het stellen van regels (wetgeving).

mr A. Bierenbroodspot, Amstelveenseweg 711 1081 JE Amsterdam 020 – 626.3076

bijlagen: dagvaarding in definitieve versie, brieven en berekening wettelijke rente.

website: http://www.bierenbroodspot.info/seksueel-misbruik-rk-kerk.html

twitter: @RKmisbruik

Facebook: http://www.facebook.com/pages/SEKSUEEL-MISBRUIK-RK-KERK/151491841618953?ref=tn_tnmn

Eisers in Kort geding zijn

Frans Houben, heeft een boek met de titel NR. 21 geschreven over de misstanden in zijn jeugd. www.franshouben.nl telefoon:0541 294 294, email:fhouben@orange.nl

Gus Schillemans, agoloog, tel 0616792561, gusschillemans@hotmail.com

Benedict Schillemans, regisseur, tel 0622591860, gentlebreezes@gmail.com


PERSBERICHT III - PERSBERICHT III - PERSBERICHT III

Met Minister van Opstelten zijn wij voor afschaffing van verjaring bij de ernstigste misdrijven zoals verkrachting. Dit moet volgens ons ook gelden voor KINDERVERKRACHTING en –AANRANDING gepleegd tijdens verblijf bij geestelijken in de 50er e.v. jaren.

VK.NL “Minister Opstelten waarschuwde afgelopen vrijdag al dat 'reeds verjaarde feiten niet - en met terugwerkende kracht - alsnog vervolgbaar worden'. Dat zou een inbreuk zijn op het beginsel van rechtszekerheid, en strijdig met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens”.

De zaak is onder de rechter. De Minister heeft op voorhand aangegeven dat terugwerkende kracht voor het vervallen van de verjaring niet mogelijk is. Daarmee ben ik het niet eens. Wat ons betreft moet de verjaring vervallen bij strafbare feiten uit het verre verleden voorzover op grootschalige wijze stelselmatig gepleegd zoals door de RK clerus, om de volgende redenen:

1.De wet internationale misdrijven is weliswaar oorlogsrecht, doch geldt ook buiten oorlog voor bepaalde ernstige delicten zoals verkrachting indien deze grootschalig systematisch voorkwamen zoals in casu 10 tot 20.000 kinderen. Volgens deze wet is er in gevallen van deze zgn. misdrijven tegen de menselijkheid geen verjaring. Misdrijven op grote schaal gepleegd tijdens WO II zijn dan ook niet verjaard.

2.Het mensenrecht op kenbaarheid van de strafnorm volgens art 7 ECRM en art 15 IVBPR betreft niet de verjaring. Het gaat erom dat men weet dat iets strafbaar is. Men wist dat kinderverkrachting, etc. strafbaar was ten tijde van de verkrachting, dit te meer gezien de actieve geslaagde pogingen om de misdrijven te verdoezelen en in de doofpot te stoppen

3.Bij het recht op berechting binnen redelijke termijn ex art 6 ECRM en 14 IVBPR gaat het om de tijd vanaf aanvang van de vervolging. In deze gevallen nam de vervolging geen aanvang. Bovendien geldt dit al helemaal niet als de vertraging door schuld van de dader is veroorzaakt en zeker niet bij professioneel doofpotbeleid van hogerhand.

4.De slachtoffers hebben vele rechten, die hier geschonden zijn zoals het recht om niet onderworpen te worden aan folteringen en onmenselijke vernederingen volgens art 3 ECRM en het recht om niet in horigheid gehouden te worden ex art 8 lid 2 IVBPR.

5.Zo er sprake zou zijn van met elkaar strijdende mensenrechten dan hoeft het nauwelijks betoog, dat het vertrouwen in de rechtsorde het ernstigst geschokt is door de thans gebleken grootschalige kindermishandeling van 10 tot 20.000 kinderen.

De rechten van die kinderen en hun rechtszekerheid behoort te prevaleren.

----- Original Message -----
From: mr a. bierenbroodspot
To: mr.bierenbroodspot@planet.nl
Cc: frans Houben ; gus schillemans ; benedict schillemans
Sent: Friday, December 16, 2011 11:30 PM
Subject: 1.Kort geding tegen de Staat, commentaar Deetman.

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Website: SAS2000

 • Dit is de website van stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse http://www.sas2000.mysites.nl

Website: lulu.com

 • Op onderstaand website-adres kunt u het boek bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van en door auteur Jos M. A. Stadhouder http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

Website: Facebook

 • Ook de voorzitter & ervaringsdeskundige heeft zijn 'eigen' Facebook-pagina en u bent welkom om toegevoegd te worden als vriend van de stichting. http://www.facebook.com/jos.stadhouder

Website: Lindenberg

 • Commissie Lindeberg wilt dat lotgenoten meedenken, dus klik op onderstaand URL: http://www.rkk.nl/actualiteit/2011/detail_objectID727115_FJaar2011.html

Website: Samson

 • Dit is de site van een onderzoekcommissie die heet: Samson. http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

Website: NuJij.nl

 • Digitale krant met veel artikels over seksueel misbruik & incest. http://www.nujij.nl/?zoek=seksueel+misbruik#axzz1Zco419cr

Website: Verschueren

 • Website met meerdere links naar andere sites die over seksueel misbruik informeren: http://www.verschueren.at/literatuurlijst_seksueel_misbruik_5.html

Website: Huiselijk Gewel

 • Alles wat u wilt weten over huiselijk geweld, misbruik e.d. http://www.huiselijkgeweld.nl/contact

Website: Meldpunt.....

 • Deze site geeft u de mogelijkheid om ALLE misbruikzaken, betreffende RKK, te melden op onderstaand URL: http://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Paginas/default.aspx

Website: KLOKK

 • Stichting: Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik Voor lotgenotencontact en samenkomsten. http://www.klokk.nl/

My friend DJ: Eros Angel

 • More information of Eros Angel as DJ Magic His Personal Website http://erosangel.webs.com

Copyright 2002-2019