» 04 - Incest van groot Landelijk Onderzoek
Foto Box van seksueel misbruik en/of incest:

Box van seksueel misbruik en/of incest:

1. Heeft u wel eens wat over seksueel misbruik gehoord?
 Ja, op welke manier?
 Via dagbladen [kranten]
 Via weekbladen
 Via de televisie
 Via de radio
 Nee
 Anders, nl.:________________________

2. Heeft u wel eens van incest gehoord?
 Via dagbladen [kranten]
 Via weekbladen
 Via de televisie
 Via de radio
 Via de familie
 Nee
 Anders, nl.:________________________

3. Is er iemand in uw familie die seksueel misbruikt is geweest?
 Ja, wie? [geen naam maar de relatie tot deze persoon; bv. neef]
 _________________
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

4. Heeft er in uw familie incest plaatsgevonden?
 Ja, wie? [geen naam maar de relatie tot deze persoon; bv. neef]
 __________________
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

5. Bent u zelf seksueel misbruikt geweest?
 Ja, weet iemand hiervan?
 Ja
 Nee
 Nee.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

6. Wordt u nu nog steeds seksueel misbruikt?
 Ja, weet iemand hiervan?
 Ja
 Nee
 Nee, is het gestopt?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

7. Wordt u nu met incest geconfronteerd door een familielid?
 Ja, weet iemand hier van af?
 Ja,
 Nee
 Nee, is het gestopt?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

8. Hoelang heeft het seksueel misbruik en/of incest geduurd?
 Eenmalig
 Één keer per week
 Weken, aantal: _____
 Één keer per maand
 Maanden, aantal:______
 Één keer per jaar
 Jaren, aantal:______
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

9. Jongens die seksueel misbruikt werden voelen zich vaak geïsoleerd. Voelt u dat ook?
 Ja, dat voel ik ook.
 Nee, dat voel ik niet.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

10. Meisjes, die seksueel misbruikt werden voelen zich vaak geïsoleerd. Voelt u dat ook?
 Ja, dat voel ik ook.
 Nee, dat voel ik niet.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

11. Op een seksistische wijze wordt algemeen aangenomen dat mannen, en zelfs jongens, niet het slachtoffer kunnen zijn van seksueel misbruik/incest. Homofobie ligt aan de bron van de wijdverspreide aanname dat man-man seksueel misbruik niets anders is als homoseks, en dat het slachtoffer een 'mietje' is. Vindt u dat een jongen die seksueel misbruikt is, een mietje is en dat het ‘homoseks’ betreft in plaats van seksueel misbruik?
 Ja, dat vind ik ook.
 Nee, dat vind ik niet.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

12. Bij nee, kunt u in het kort zeggen waarom niet?
 Ja, dat wil ik wel.
 ________________________________________________________________
 Nee, dat wil ik niet.

13. De mythe dat vrouwen niet in staat zouden zijn tot seksueel misbruik maakt jongens die door vrouwen misbruikt werden ongeloofwaardig. Nochtans zullen deze jongens in hun latere relatie met hun vrouw en vriendin seks vaak ondergaan als slachtoffer. Bent u het met deze stelling eens of niet?
 Ja, dat ben ik.
 Nee, dat ben ik niet.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

14. In de westerse cultuur worden mannen opgevoed tot het ontkennen of maskeren van hun gevoelens. Er wordt van hen verwacht dat ze sterk zijn, productief, lichamelijk actief en gericht op geld verdienen. Voor hen is er weinig ruimte om bang te zijn, kwetsbaar of verdrietig. Voor mannen is woede vaak de enige uitweg. Als misbruikte mannen hun woede uiten, dan komen ze vaak in de criminele sfeer terecht. Bent u bang, kwetsbaar en verdrietig?
 Ja, ik ben bang. Waarom: _________________________________________
 Ja, ik ben kwetsbaar. Waarom: _________________________________________
 Ja, ik ben verdrietig. Waarom: _________________________________________
 Nee, dat ben ik niet.
 Geen mening
 Ja ik ben anders, nl.:________________________

15. Wanneer u hulp heeft gevonden, waar of bij wie was dat?
 ___________________________________________________________

16. Was deze hulp voldoende?
 Ja, waar bestond de hulp uit?
 Praten
 Lezen
 Doen
 Anders, nl.:
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

17. Hoe was de hulpverlener voor jou?
 Zeer goed
 Gewoon
 Zeer slecht
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

18. Hoe lang heeft de hulpverlening geduurd?
 Één week
 Één maand
 Weken, aantal:_____
 Maanden, aantal.:_____
 Jaren, aantal.:_____
 Anders, nl.:________________________

19. Hoe hoog was de frequentie [aantal keren]van de hulp?
 Eenmaal per week
 Om de paar weken
 Eenmaal per maand of meer, aantal:_____
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

20. Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. Wanneer u seksueel misbruikt geweest bent kunt u een of meerdere vormen herkennen?
 Dwangmatig misbruik.
 Door de aard van de relatie met de dader.
 Machtsonevenwicht bij het misbruik.
 Emotionele misbruik.
 Gewelddadig misbruik.
 Nee, dat kan ik niet.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

21. Is er met u over gesproken over de gevolgen van het misbruik en de overlevingsstrategieën?
 Ja.
 Welke: __________________________
 Nee.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

22. Veel mannen hebben het zichzelf nooit toegestaan te huilen, zich verdrietig te voelen in het bijzonder over het misbruik en dit vooral in het gezelschap van andere mannen. Mannen aanmoedigen hun gevoelens te uiten en zich kwetsbaar te mogen voelen is erg belangrijk bij de behandeling. Heeft u zich mogen uiten, kwetsbaar op mogen stellen en/of mogen voelen?
 Ja, ik heb mij mogen uiten.
 Ja, ik heb mij kwetsbaar mogen opstellen.
 Ja, ik heb mijn gevoelens mogen tonen.
 Nee.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

23. Als kind werden bij veel mannen de emotionele noden onderdrukt, in het bijzonder door hun vaders. Seksueel misbruik versterkte dit: het vertelde hun dat hun noden onbelangrijk zijn en dat je van mannen geen steun kan verwachten, die verstoten en misbruiken jou. Mannen moeten de mogelijkheid hebben steun te krijgen en ontvangen van andere mannen om op deze manier de rolpatronen te doorbreken en bevestigd te worden in hun identiteit. Heeft u deze steun gekregen en ontvangen bij u behandeling?
 Ja, in welke vorm: ________________________________________________________
 Nee.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

24. Het is belangrijk dat mannen aangemoedigd worden dieper in te gaan op hun visie en problemen met seksualiteit, vooral omdat die verbonden blijft met het misbruik. Openheid over bi-, hetero- en homoseksualiteit is essentieel en moedigt hun aan de echte gevoelens te exploreren. Onzekerheid daaromtrent kan immers een negatieve invloed hebben op het proces. Is er dieper op uw seksualiteit ingegaan?
 Ja.
 Nee.
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

25. Heeft u klachten over de hulpverlening?
 Nee
 Ja, welke klachten zijn dat _______________________________________________
___________________________________________________________________
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

26. Hoe zou u nu omgaan met iemand, waarvan u weet dat hij/zij seksueel misbruikt en/of met incest in aanraking is geweest?
 Niets doen
 Er met hem/haar over praten
 Helpen, hoe: _________________________________________________________
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

27. Op welke manier zou u meer informatie kunnen verkrijgen over seksueel misbruik en/of incest?
 Dag- en/of weekbladen
 Radio en/of televisie
 Politie en/of justitie
 Hulporganisatie
 Bibliotheek
 Internet
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

28. Vindt u seksueel misbruik en/of incest een maatschappelijk probleem?
 Ja, waarom?______________________________________
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

29. Vindt u seksueel misbruik en/of incest een modeverschijnsel?
 Ja, waarom?________________________________
 Nee, waarom?_______________________________
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

30. Het is een geschreven ‘wet’ dat mannen niet over hun diepste gevoelens en emoties praten, waardoor bij seksueel misbruik/incest de jongen kiest voor het zwijgen erover. Vindt u dat het zwijgen van seksueel misbruik bij jongens dóór mannen een taboe is?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

31. Vindt u dat de hedendaagse strafmaat voor zedendelicten doeltreffend is?
 Ja
 Nee, wat zou u veranderd willen zien?
 Dienstverlenende straffen
 Onvoorwaardelijke straffen: minimaal altijd één jaar celstraf
 Voorwaardelijke straffen
 Therapieën, hoe?____________________________
 Verjaringstermijn [is nu 12 jaar, dus tot 30 jarige leeftijd slachtoffer]. Moet deze hoger en/of langer?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Gevangenisstraffen, hoe? _________________________________
 Registratie daders zedendelicten, hoe? _____________________________
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

32. Wanneer u eens op de stoel van de rechter mocht gaan zitten en u zou de strafmaat mogen bepalen, welke straf[en] zou u aan de dader geven die een jongen seksueel misbruikt [incest gepleegd] heeft?
 Niets
 Eén jaar minimaal onvoorwaardelijk
 Twee of meer jaren met een aantal jaren voorwaardelijk
 Altijd de maximale straf onvoorwaardelijk
 Anders, nl.:________________________

33. Vindt u dat de media en schrijvende pers het onderwerp seksueel misbruik en/of incest zouden moeten behandelen?
 Nee
 Ja, met welke frequentie?
 Normaal, zoals het nu is.
 Meer en dan wel uitgebreider
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

34. Vindt u dat de huidige regering het seksueel misbruik en/of incest doeltreffend aanpakt?
 Ja
 Nee, wat vindt u dat deze regering zou moeten doen?
 Meer Jeugd- en Zedenpolitie
 Zwaardere onvoorwaardelijke straffen
 Verplichting therapieën voor de dader
 Betere hulp voor de slachtoffers en een schadevergoeding
 Betere begeleiding voor familie, vrienden en kennissen
 Spreekrecht tijden het proces
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

35. De regering heeft via de Commissie Deetman de Rooms Katholieke Kerk laten weten, het wel en wee van seksueel misbruik in de RKK. Later is er een tweede onderzoek gestart o.l.v. Commissie Samson, die ook onderzoek verrichtte naar seksueel misbruik, maar dan de kinderen die in internaten en/of pleeggezinnen geplaatst zijn geweest. Vindt u dat de regering het seksueel misbruik en/of incest doeltreffend heeft aangepakt of gaat aanpakken?
 Ja
 Nee, wat zou er volgens u nog gedaan kunnen worden: ____________________________
___________________________________________________________________
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

36. Vindt u dat de hulpverleningsorganisaties het seksueel misbruik en/of incest doeltreffend aanpakken?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

37. Zou in het onderwijs aandacht besteedt moeten worden aan seksueel misbruik en/of incest, de problematiek en de voorlichting daaromheen?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

38. Is er op uw school of instelling een protocol [noodplan], indien een jongen / meisje geconfronteerd met seksueel misbruik en/of incest en daar melding van maakt?
 Ja
 Nee
 Geen mening
 Anders, nl.:________________________

39. Gebruikt u stimulerende middelen?
 Nee
 Ja, welke middelen [u mag meerdere antwoorden geven]?
 Roken
 Sigaretten
 Sigaren
 Pijp
 Shag
 Softdrugs [blowen]
 Anders, nl.:
 Alcohol
 Bier
 Whisky
 Jenever
 Cognac
 Mixdranken
 Anders, nl.:
 Koffie
 Anders, nl.:________________________

40. Belijdt u een geloof?
 Nee
 Ja, welk geloof is dat?
 Rooms katholiek
 Protestant
 Gereformeerd
 Islamitisch
 Mohammedaans
 Anders, nl.:________________________


Tips voor slachtoffers van incest:
• Praat erover met mensen die je vertrouwt. Broers of zussen, de partner of iemand uit de familie. Of zoek juist iemand van buiten de familie, vrienden of kennissen. Voor de verwerking is het belangrijk om te praten met mensen die goed naar je luisteren en met je meedenken. Op deze manier wordt ‘het grote geheim’ doorbroken. Je kunt ook een gesprek overwegen met een therapeut of een ervaringsdeskundige. Dat kan je veel opleveren.
Herinneringen zijn vaak heel vervelend, juist omdat je er geen controle over hebt. Je kunt beter omgaan met je herinneringen als je op een rijtje zet wat er gebeurde. Dat kan door het op te schrijven; maak ere en soort dagboek van.
• Als je inziet dat je zelf niet schuldig bent aan het misbruik, besef je steeds beter dat de dader dat wel is. De kans is groot dat je woedend bent of agressieve fantasieën hebt. Voor sommige mannen is sport een manier om te ontspannen en agressie te uiten. Ook is bekend dat woede-uitbarstingen afnemen naarmate je meer over de ervaringen spreekt. Als niets jou meer helpt, dan helpt alleen praten nog.
Veel mannen kennen de angst om zelf over de schreef te gaan, met name in het contact met kinderen. Die angst is meestal een teken dat herinneringen boven komen: het verwerkingsproces is begonnen: andere veelvoorkomende angsten zijn:
 angst voor intimiteit
 angst om de controle te verliezen
 angst voor het vaderschap.

Het is verstandig om op die momenten de angst onder ogen te zien. Hoe komt het dat je nu angstig wordt? Met wie kun je erover praten? Hoe kun je voorkomen dat je over de schreef gaat? Komen je angsten toch steeds terug overweeg dan een therapeut in de arm te nemen. Wie bezig is om het misbruik een plek te geven kan het gevoel krijgen alle controle te verliezen. Een crisis (inzinking) is een normaal onderdeel van een verwerkingsproces. Meestal gaat het gewoon weer over. Een paar tips om er makkelijker doorheen te komen:
 verzet je niet tegen emoties
 laat de crisis niet uit de hand lopen. Ga eventueel naar de huisarts, ervaringsdeskundige of een hulpverlener als je het gevoel hebt dat je geen enkele controle meer hebt
 doe de gewone dagelijkse dingen
 zorg dat je lichamelijk moe wordt
 drink geen koffie en alcohol en gebruik geen drugs
 zorg dat er zo min mogelijk dingen zijn die stress geven
 probeer prettige zaken voor jezelf te organiseren
 doe ademhalingsoefeningen: in via neus en via mond (tuitje maken)adem vanuit je buik.

Negatieve seksuele ervaringen brengen veel mannen ertoe duidelijke keuzes te maken in hun leven. De eerste keuze is vaak: erkennen dat je nu volwassen bent en dat de band met de dader verbroken is. Nooit meer machteloos zijn, is bijvoorbeeld zo’n keuze. Ook kiezen voor homoseksualiteit wordt door sommige jongens en mannen als een belangrijke mijlpaal ervaren. Seksueel misbruik verwerken is iets wat je zelf moet doen. Het is een herbeleving van het seksueel misbruik vanaf het begin tot het eind. Toch kun je veel baat hebben bij de hulp van een professionele hulpverlener of een ervaringsdeskundige. Deze kan je steunen in het verwerkingsproces. Hulp zoeken na seksueel misbruik is voor mannen lastig. Veel jongens en mannen lossen hun problemen liever zelf op. Vaak gaan ze pas naar een hulpverlener als het echt niet anders kan. De schade die dan reeds is aangericht is dan groter, wanneer je direct op zoek gaat naar hulp.

© SAS2000 - JMA Stadhouder 2012


Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Website: SAS2000

 • Dit is de website van stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse http://www.sas2000.mysites.nl

Website: lulu.com

 • Op onderstaand website-adres kunt u het boek bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van en door auteur Jos M. A. Stadhouder http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

Website: Facebook

 • Ook de voorzitter & ervaringsdeskundige heeft zijn 'eigen' Facebook-pagina en u bent welkom om toegevoegd te worden als vriend van de stichting. http://www.facebook.com/jos.stadhouder

Website: Lindenberg

 • Commissie Lindeberg wilt dat lotgenoten meedenken, dus klik op onderstaand URL: http://www.rkk.nl/actualiteit/2011/detail_objectID727115_FJaar2011.html

Website: Samson

 • Dit is de site van een onderzoekcommissie die heet: Samson. http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

Website: NuJij.nl

 • Digitale krant met veel artikels over seksueel misbruik & incest. http://www.nujij.nl/?zoek=seksueel+misbruik#axzz1Zco419cr

Website: Verschueren

 • Website met meerdere links naar andere sites die over seksueel misbruik informeren: http://www.verschueren.at/literatuurlijst_seksueel_misbruik_5.html

Website: Huiselijk Gewel

 • Alles wat u wilt weten over huiselijk geweld, misbruik e.d. http://www.huiselijkgeweld.nl/contact

Website: Meldpunt.....

 • Deze site geeft u de mogelijkheid om ALLE misbruikzaken, betreffende RKK, te melden op onderstaand URL: http://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Paginas/default.aspx

Website: KLOKK

 • Stichting: Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik Voor lotgenotencontact en samenkomsten. http://www.klokk.nl/

My friend DJ: Eros Angel

 • More information of Eros Angel as DJ Magic His Personal Website http://erosangel.webs.com

Copyright 2002-2018